28 maart 2018

Het Liedboek bestaat 5 jaar

Op zaterdag 26 mei 2018 zal in Amersfoort een landelijke bijeenkomst plaatsvinden voor predikanten, cantores, voorzangers, organisten, pianisten, componisten, dichters, liturgen, zangers en iedereen die zingend geloven een warm hart toedraagt. Aanleiding is het eerste lustrum van Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013).

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) belegt deze dag om ervaringen en inzichten uit te wisselen en zo bij te dragen aan een breder gebruik van het Liedboek.

Het zingen van allerlei liedvormen zal deze dag een belangrijke plaats innemen. Workshops belichten verschillende mogelijkheden om het Liedboek te gebruiken. De dag is bedoeld om nieuwe inspiratie op te doen en zicht te krijgen op wat er voor diverse praktijken nodig is.

De bijeenkomst duurt van 10:30 uur tot 16:00 uur en vindt plaats in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan in Amersfoort (10 minuten lopen van NS-station Amersfoort) Deelname aan deze bijeenkomst staat open voor elke geïnteresseerde; de kosten bedragen € 10,-, inclusief lunch.

Het complete programma verschijnt op www.kerklied.net
Aanmelding uitsluitend via www.kerklied.net

31 augustus 2016

Lieteboek nu ook in Liedboek Online

In augustus 2016 verscheen versie 3 van Liedboek Online. De inhoud van deze website is maar liefst verdubbeld. Je vindt hier nu namelijk ook alle bestanden van de Friese editie van het Liedboek, Lieteboek. Sjonge en bidde thús en yn tsjerke.
Voor het zoeken van de liederen blijft Nederlands de voertaal. Maar bij het downloaden van de afbeeldingsbestanden voor de beamer of voor liturgieboekjes kan de gebruiker kiezen voor Fries of Nederlandse bestanden. De tekst alleen (txt-bestand) is niet beschikbaar in het Fries.20 juni 2016

Lied van de week beluisteren op Youtube

Het ‘Lied van de week’ is een initiatief van de redacties van De Eerste Dag en Kind op Zondag. Voor elke zondag wordt een onbekend of minder bekend lied gekozen uit Liedboek –zingen en bidden in huis en kerk. Een overzicht van de liederen, gekozen voor kerkelijk jaar 2015- 2016, is te vinden op de website van De Eerste Dag.
Korte toelichtingen bij de verschillende liederen van ds. Pieter Endedijk, zoals ook per zondag opgenomen in De Eerste Dag, zijn ontleend aan de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK), www.kerklied.net.  De korte tracks waarnaar verwezen wordt, zijn ontleend aan opnamen voor de dubbel-cd Met hart en ziel III van het Vocaal Theologe Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, een uitgave van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de BV Liedboek die later dit jaar beschikbaar zal zijn. De tracks zijn eveneens te vinden op het YouTube-kanaal ‘Lied van de Week’ van de PThU.

4 september 2015

Liedboek van nu


Dat het Liedboek een middel kan zijn om zingend bij de actualiteit aan te sluiten, werd deze week pijnlijk duidelijk. De indringende beelden van vluchtelingen schreeuwden al om onze aandacht. Het trieste beeld van het kindje zette velen echt in beweging. De kerk was al bewogen, en in de kerk en daarbuiten kan iedere gelovige dat ook zingen. De smeekbede om ontferming met de nood van de wereld is van alle tijden. Toch is het bijzonder om daar hoogst actuele nieuwe liederen bij te vinden.
Er staan twee zeer treffende liederen in het Liedboek:

Lied 997: "...en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land"
Dit lied is in deze dagen bijzonder geschikt om te zingen als een kyriëlied.

Lied 745: "Uit de schemer van de tijden"
Weliswaar is dit het lied over Sint Nicolaas, maar kijk eens naar strofe 2 en 4. Zo raak verwoordend wat het gevoel van velen is....

2. Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft...
God, behoud al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.

1 juni 2015

Lieteboek weer leverbaarDe discussie over de vertaling is tot een oplossing gekomen. Die discussie zorgde ervoor dat het Friese Lieteboek direct na de verschijning nog even niet verkocht kon worden. Inmiddels is het erratum bij het Lieteboek gedrukt en wel binnen. Het betreft twee liederen van Jan Marten de Vries. Lied 396 en lied 822. De aanpassingen passen allemaal op 1 zijde van een inlegvel dat ingelegd wordt/kan worden in het Lieteboek. Het inlegvel zal toegevoegd worden aan de exemplaren in voorraad. Wie reeds een Lieteboek heeft kan gratis een erratum aanvragen en toegezonden krijgen (mail uw adresgegevens naar info@liedboek.nl). De blokkade is dus nu voorbij. Er kan weer volop gezongen worden!

27 februari 2015

Titellijst cd's Met hart en ziel


Welke titels staan er precies op de cd's die het Vocaal Theologen Ensemble maakte?
Die vraag komt regelmatig langs. Daarom nu maar eens een net lijstje met alles bij elkaar.

Met hart en ziel I (2013) - Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

CD1
01 Heel de aarde jubelt en juicht (67a)
02 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (23c)
03 Loof alle volken, loof de Heer (117)
04 Water, water van de doop (358)
05 Een schoot van ontferming (158b)
06 Laudate omnes gentes (117d)
07 Waar de mensen dwalen in het donker (286)
08 Kyrie eleison (301k)
09 Wie kent de eenvoud van het breken (392)
10 Gezegend zijt Gij (229)
11 Vervuld van uw zegen (425)
12 Wij wachten op de koning (461)
13 Houd mij in leven (368d)
14 Hij onthaalde ons aan tafel (567)
15 Halleluja (117b)
16 Alle volken, huldig de Heer (117c)
17 Geweldige, gedreven wind (679)
18 Wijs mij niet af (787)
19 Luister naar de wind (936)
20 De zon daalt in de zee (253)
21 Hoe ik ook ben (928)
22 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (920)
23 Gij boden rond Gods troon (725)

CD2
01 Zie de zon, zie de maan (8b)
02 Gij volken, loof uw God en Heer (117a)
03 Toen wij zaten langs het water (137a)
04 Hoe lang vergeet U mij, o God (13a)
05 O Heer die onze Vader zijt (836)
06 Geprezen zij God (150a)
07 Met niets van niets (602)
08 Loof de Heer (227)
09 Zeshonderd jaar is Noach oud (163b)
10 All night, all day (249)
11 Wees Gij mijn toevlucht (263)
12 Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer (360)
13 Gelukkig de armen van geest (989)
14 U komt de lof toe (339a)
15 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd (156)
16 Onze Vader (369b)
17 Ga met God en Hij zal met je zijn (416)
18 Rots waaruit het leven welt (911)
19 Wees gezegend (canon) (814)

Met hart en ziel II (2014) - Vocaal Theologen Ensemble en Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. Hanna Rijken.

CD1 Advent en Kerst
01 Kom tot ons, de wereld wacht (433)
02 Hopen en uitzien naar het licht (463)
03 De engel Gabriël komt aangesneld (443)
04 Dauw hemel, wolken regen heil (368b)
05 Zal er ooit een dag van vrede (462)
06 Heer, ontferm u (301f)
07 Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen (85b)
08 O wijsheid, daal als vruchtbare taal (466)
09 In de nacht gekomen (505)
10 Komt allen tezamen (477)
11 Kind ons geboren (491)
12 Gloria in exelsis (308a)
13 Wij staan aan een kribbe (503)
14 Stille nacht, heilige nacht (483)
15 Ik wandel in gedachten (480)
16 Midden in de winternacht (486)
17 Zeg eens, herder, waar kom jij vandaan? (485)
18 Kyrie- en Gloriahymne (299e)
19 Een engel heeft de toon gezet (504)
20 Alle einden der aarde aanschouwen het heil (98d)
21 Halleluja voor de kersttijd (338h)
22 Nu gaat de hemel open (499)
23 Go, tell it on the mountain (484)
24 Hoor, de engelen zinge de eer (481)

CD2 Veertigdagentijd en Pasen
01 Alles wat over ons geschreven is (536)
02 God, herschep mijn hart (51a)
03 Create in me a clean heart (51b)
04 Veertig jaren lopen door het hete zand (541)
05 Het waren tien geboden (540)
06 Jezus, diep in de woestijn (539)
07 Mijn ogen zijn gevestigd (25a)
08 Daar komt een man uit Nazaret (533)
09 Welkom, welkom koning Jezus (554)
10 Stap voor stap gaat door Jeruzalem (553)
11 Jubel, jubel, dochter Sion (879)
12 Ubi caritas (568a)
13 U komt mij, lieve God (852)
14 In stille nacht houdt Hij de wacht (571)
15 Door wat voor grote eenzaamheden (582)
16 O hoofd vol bloed en wonden (576b)
17 O kostbaar kruis, o wonder Gods (578)
18 Is zijn ure nu gekomen (584)
19 Zie de mens die in zijn lijden (586)
20 O lichaam van het woord (589)
21 Groen ontluikt de aarde (625)
22 Licht, onloken aan het donker (600)
23 When Israel was in Egypt's land (168)
24 Licht dat ons aanstoot in de morgen (601)
25 De steppe zal bloeien (608)
26 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (632)
27 Die de morgen ontbood (296)
28 Christus, gij zijt het licht in ons leven (284)
29 O vlam van Pasen, steek ons aan (637)
30 God van leven en licht (368f)
31 Liefde is licht, opnieuw geboren (636)
32 U zij de glorie (634)

De cd's kosten € 19,95 en zijn te bestellen via Liedboek.nl en via de boekhandel.

20 februari 2015

Lieteboek - Sjonge en bidde thús en yn tsjerke

Op 18 april verschijnt de Friese editie van het Liedboek: "Lieteboek - Sjonge en bidde thús en yn tsjerke".

Krapoan twa jier nei it útkommen fan it nije lieteboek foar acht protestantske tsjerkegenoatskippen yn Nederlân en België kin dêr de Fryske edysje fan oanbean wurde. Sneon 18 april sil yn de Grutte Tsjerke fan Ljouwert de feestlike presintaasje wêze fan Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke.
Al foardat de ynhâld fan it Nederlânsktalige lieteboek definityf fêststeld wie, wiene sa’n fyftjin frijwilligers, op útnûging fan de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, al mei de Fryske oersetting úteinset. De koördinaasje wie yn hannen fan in redaksje besteande út Jan Breimer, Bob Pruiksma en Cor Waringa. De oersettingen waarden ek nochris kritysk besjoen troch saakkundigen, oanwiisd troch de dielnimmende tsjerken, en troch kollega-oersetters. Nei it ferwurkjen fan de ynkommen opmerkingen en suggestjes stelde de redaksje de oersettingen definityf fêst. De lieten dy’t oernommen wurde koene út it Lieteboek foar de Tsjerken (1977) en út oare Fryske bondels, waarden ek hifke en as dat nedich wie oanpast of op ’e nij oerset. It is slagge om yn minder as fiif jier de Fryske edysje ta stân te bringen.
Troch de finansjele help fan fûnsen kin it boek strak foar deselde priis oanbean wurde as de Nederlânsktalige edysje. Foar alle tsjerkegebouwen fan de dielnimmende tsjerken yn Fryslân sil in eksimplaar fergees beskikber steld wurde.
By de feestlike presintaasje sil fansels omraak songen wurde. Dêr sille ek oare as de bewende sangfoarmen oan bar komme, want in grut ferskaat yn oanbod is in skaaimerk fan dit lieteboek.
Nei it offisjele part fan de middei, dy’t om 15.00 oere begjint, is der gelegenheid om nei te praten en in eksimplaar fan it Lieteboek oan te tugen. In wike letter sil yn Culemborg ek sa’n presintaasje holden wurde foar Friezen en oare belangstellenden om utens.

(Bron: It Nijs

Je kunt het Lieteboek nu al bestellen.